ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๕๖,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง