ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 68 คน )
เพศ
ชาย
48.24%
หญิง
51.76%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
28.76%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
22.88%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
24.18%
อื่นๆ
24.18%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
22.47%
พอใจมาก
20.79%
ปานกลาง
17.98%
พอใจน้อย
19.10%
พอใจน้อยที่สุด
19.66%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
22.73%
พอใจมาก
20.45%
ปานกลาง
17.61%
พอใจน้อย
19.32%
พอใจน้อยที่สุด
19.89%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
21.89%
พอใจมาก
21.30%
ปานกลาง
18.93%
พอใจน้อย
18.34%
พอใจน้อยที่สุด
19.53%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
27.01%
พอใจมาก
22.63%
ปานกลาง
16.79%
พอใจน้อย
16.79%
พอใจน้อยที่สุด
16.79%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
30.19%
พอใจมาก
26.42%
ปานกลาง
13.21%
พอใจน้อย
15.09%
พอใจน้อยที่สุด
15.09%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
28.89%
พอใจมาก
24.44%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
15.56%
พอใจน้อยที่สุด
17.78%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
13.89%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
27.78%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
8.33%
พอใจน้อยที่สุด
13.89%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
30.56%
พอใจมาก
27.78%
ปานกลาง
13.89%
พอใจน้อย
13.89%
พอใจน้อยที่สุด
13.89%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
29.41%
พอใจมาก
26.47%
ปานกลาง
14.71%
พอใจน้อย
14.71%
พอใจน้อยที่สุด
14.71%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
25.71%
พอใจมาก
31.43%
ปานกลาง
11.43%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
11.43%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
34.62%
พอใจมาก
26.92%
ปานกลาง
11.54%
พอใจน้อย
11.54%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
31.82%
พอใจมาก
31.82%
ปานกลาง
13.64%
พอใจน้อย
13.64%
พอใจน้อยที่สุด
9.09%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
34.62%
พอใจมาก
30.77%
ปานกลาง
11.54%
พอใจน้อย
11.54%
พอใจน้อยที่สุด
11.54%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
31.82%
พอใจมาก
31.82%
ปานกลาง
13.64%
พอใจน้อย
13.64%
พอใจน้อยที่สุด
9.09%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
38.10%
พอใจมาก
28.57%
ปานกลาง
9.52%
พอใจน้อย
9.52%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
ข้อเสนอแนะ
ใส่ใจในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดี ไม่มี ควรมีตู้ ATM ติดตั้งไว้หน้าหน่วยงาน ที่จอดรถไม่เพียงพอ ควรมีตู้ ATM ด้านหน้าหน่วยงาน บริการดีมาก ดีมาก เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีมากค่ะ เอกสารสะดวกรวดเร็ว บริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ดีมากๆๆคับ