ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๗,๗๔๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง