ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๘๕๓๓ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๑๔,๘๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง