ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๒๒,๖๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง