ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำเอกสารการฝึกอบรมในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง