ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ (สายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง