ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๒๙,๘๘๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง