ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง