ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง