ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙,๓๓๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง