ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำตรายาง เป็นเงิน ๕,๗๘๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง