ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง