ชื่อเรื่อง : จ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง