ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๔-๐๐๐๑ , ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๒ และ ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๙๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....