ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๓๐,๐๘๐ บาท (สามหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง