ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง