ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมูที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง