ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๕-๖๑-๐๐๐๑ เป็นเงิน ๓๑,๖๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....