ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๖,๓๑๕ บาท (หกพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....