ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนตส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ป-๓๗๖๑ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๙-๐๐๐๑ เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....