ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยยาง (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๖๔๐ บาท (ห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....