ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บร ๘๖๔๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๔ เป็นเงิน ๖,๖๕๕ บาท (หกพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....