ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน ๒๔,๗๘๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....