ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-๖๑๘๔ สกลนคร จำนวน ๙,๖๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....