ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ๘๑-๔๘๖๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๑๙,๑๘๐ (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....