ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่องงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕,๑๔๕ (ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....