ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงกระจกโค้ง จำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....