ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๗๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....