ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๐,๙๑๕ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....