ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บน-๘๕๓๓ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๘,๓๕๐ บาท (แปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....