ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....