ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๕,๕๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....