ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๖-๖๕-๐๐๑๘ เป็นเงิน ๑๐,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมืื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....