ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาดสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณหน้าวัดอัมพวันสุทธาวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง