ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถดับเพลิงขนาดใหญ่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ จำนวน ๑๐ ล้อ เป็นเงิน ๑๕๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง