ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และระหว่างปิดภาคเรียนเทอม ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง