ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับพนักงานเก็บขนขยะใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน ๔๓,๙๘๐ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....