ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกลำห้วยเดียก บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง