ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....