ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๗๑ สกลนคร จำนวน ๖,๕๔๐ บาท (หกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....