ชื่อเรื่อง : ซื้อกาแฟ ในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....