ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม และอาหารพร้อมน้ำดื่ม ในโครงการป้องกันไฟป่า เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....