ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย บริการประชาชนในเขตตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....