ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง