ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บร ๘๖๔๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๔ เป็นเงิน ๙,๖๕๐ บาท (เก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง