ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมกระจกโค้งตามจุดเสี่ยงในเขตตำบลห้วยยาง เป็นเงิน๙,๐๐๐ (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง