ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒-๕๙-๐๐๑๖ เป็นเงิน ๖,๕๐๐ (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง