ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๑๑,๙๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง