ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๕ - ๖๑ - ๐๐๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๖ - ๕๗ - ๐๐๐๒ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....